Решение домашних заданий

Опишіть будову стовбура головного мозку та назвіть

28 июня 2016 / Школа / Комментарии: 1

Опишіть будову стовбура головного мозку та назвіть функції його відділів

Опишіть будову стовбура головного мозку та назвіть: один комментарий
  1. Thevvs
    28 июня 2016 в 21:32 – Ответить
    Головний мозок — вищий відділ ЦНС, який впливає на діяльність спинного мозку, регулює фізіологічні процеси й координує діяльність систем організму, а також формує поведінку людини. 
    Головний мозок місгитьси в порожнині черепа. Через великі по­тиличні отвори він з’єднується зі спинним мозком. У головному мозку виділяють п’ять відділів: довгастий, задній, середній, проміжний і передній, або великий. Перші чотири відділи складають стовбурну час­тину головного мозку. Довгастий мозок (завдовжки 2,5-3 см) с продо­вженням спинного мозку. Ядра, що містяться всередині білої речовини довгастого мозку, є центрами важливих фізіологічних функцій — ди­хання, кровообігу, регуляції роботи серця, травлення, а також безу­мовних рефлексів — чхання, кашлю, жування, ковтання тощо. Задній мозок складається з моста та мозочка. Міст зв’язує довгастий і серед­ній мозок. Через нього проходить багато висхідних та низхідних шля­хів, а також волокна, що сполучають мозочок з іншими відділами моз­ку. У мості та довгастому мозку розташовані центри, від яких беруть початок 8 пар черепно-мозкових нервів (з V по XII пари). Мозочок розташований позаду довгастого мозку і складається із двох взає­мозв’язаних між собою півкуль. Поверхня півкуль зовні вкрита корою з сірої речовини, під якою міститься біла речовина з кількома ядрами. По провідних шляхах у мозочок надходить інформація від м’язів, сухо­жиль, суглобів, вестибулярного апарату, рухових центрів кори головно­го мозку. На основі цієї інформації мозочок координує рухи. Пошко­дження мозочка призводять до порушення координації, рівноваги, пла­вності рухів та мови тощо. Середній мозок зв’язує задній і проміжний відділи стовбура. Тут розташовані центри регуляції процесів, необ­хідних для сприйняття сигналів (реакцій орієнтації, акомодації, зіни­чного рефлексу’). Деякі ядра білої речовини середнього мозку регулю­ють тонус м’язів, забезпечують координацію тонких і складних ру­хових актів. Тут розміщені ядра III-IV пар черепно-мозкових нервів. У проміжному мозку сигнали аналізуються і сортуються: окремі з них гальмуються, інші — пропускаються, деякі — підсилюються. У проміжному мозку містяться важливі центри: регуляції залоз внут­рішньої секреції, серцево-судинної системи, обміну речовин, термо­регуляції, фізіологічні (центри сну, голоду, спраги), емоційні (центри гніву, страху, задоволення) тощо. Передній, або великий мозок склада­ється з двох великих півкуль, пов ‘язаних широким трактом провідних шляхів. Нервові волокна провідного тракту перехрещуються так, що права півкуля іпнервує ліву частину тіла, а ліва— праву. Тіла нейронів (сіра речовина) сконцентровані на поверхні півкуль, утворюючи кору, товщиною від 1,3 мм до 4,5 мм. Вважають, що кора містить понад 27 млрд. нейронів, розташованих у 6 шарів. Значне збільшення площі кори (2000-2500 см») обумовлене наявністю борозен і опуклих звивин. Найглибші борозни — центральна, бокова та потилично-тім ‘яна ді­лять кожну півкулю на чотири частки: лобову, тім’яну, скроневу й потиличну. У корі головного мозку виділяють близько 200 зон, між якими немає чітких меж. У корі потиличної частки міститься зорова зо­наі, у скроневій —- слухова зона, по обидва боки від центральної бороз­ни — зона шкірно-м’язової чутливості. Поблизу бокової борозни ро­зміщена смакова, а біля основи півкуль— нюхова зони. Під корою в білій речовині містяться скупчення сірої речовини, які утворюють різні підкоркові ядра. Вони посилають імпульси від кори до проміжного мо­зку. Ядра берут ь участь у координації рухової активності, регуляції то­нусу скелетної мускулатури та поведінки, у формуванні емоцій. 
    Кора великих півкуль функціонує як єдине ціле і є матеріальною ос­новою психічної діяльност і людини. З корою нов ‘язані такі специфіч-ні психічні процеси, як пам’ят ь, мова, мислення, свідомість тощо. Кора ве­ликих півкуль та мозочок виконують лише рефлекторну функцію, а ін­ші (довгастий мозок, міст, середній та проміжний мозок)— рефлек­торну та провідникову функції. 

Добавить комментарий