Решение домашних заданий

очень срочно надо, задали на укринском, а я все на русском учу, ничего практически не понимаю! Міцелій грибів складається з:a

1 января 0001 / Биология / Комментарии: 0

ПОмогите пожалуйста, очень срочно надо, задали на укринском, а я все на русском учу, ничего практически не понимаю!!

1. Міцелій грибів складається з:

a) асків

б) гіф

в) базидій

г) конидій

2. Укажіть рослину, у маточок якої найдовші стовпчики:

a) півонія

б) півники

в) виноград

г) кукурудза

3. Назвіть рослину, у видозміненому пагоні якої є денце:

a) клен

б) пирій

в) конвалія

г) цибуля

4. Фізіологічний процес випаровування води рослинами це — :

а) трансплантація

б) транскрипція

в) трансляція

г) тарнспірація

5. Назвіть рослину, яка  в процесі нестатевого розмноження утворює соруси:

а) папороть чоловіча

б) плаун

в) гінкго

г) зозулин льон

6. Бактерії використовуються під час виготовлення:

а) варення

б) рослинної олії

в) пива

г) кефіру

7. Функцією скорочувальної вакуолі в клітині найпростіших є:

а) регуляція водно-сольового балансу в клітині

б) травлення

 

в) розмноження

 

г) захист від ворогів

 

8. Назвіть місце, де відбувається статевий процес у малярійного плазмодія:

а) кишечник комара

б) кров комара

в) печінка людини

г) кров людини

9. Пересування ланцетника відбувається завдяки:

а) війкам

б) щупальцям

в) рядам гребних пластинок

г) мускулатурі

10. Укажіть, що у риб виконує функцію сприйняття напрямку та сили тиску води:

а) шкіра

б) луска

в) бічна лінія

г) грудні плавці

11. Назвіть основну функцію білків актину та міозину в організмі людини :

а) каталітична

б) скорочувальна

в) ферметативна

г) теплоізоляційна

12. Укажіть групу крові, яка містить аглютиноген А та аглютинін ß:

а) І

б) ІІ

в) ІІІ

г) ІV 

13. Які клітини крові здатні до фагоцитозу:

а) лімфоцити

б) тромбоцити

в) еритроцити

г) моноцити

14. Нервова регуляція відбувається за рахунок:

а) передачі нервового імпульсу

б) руху крові

в) руху лімфи

г) дії гормонів

15. Виберіть ознаку, характерну для залоз зовнішньої секреції:

а) виробляють гормони

б) мають спеціальні протоки

в) не мають проток

г) виділяють речовини безпосередньо в кров

16. Назвіть речовини, які синтезуються на рибосомах:

а) ліпіди

б) вуглеводи

в) білки

г) вітаміни

17. Укажіть речовину, яка в організмі людини пригнічує активність вірусів:

а) гемоглобін

б) інтерферон

в) глюкоза

г) АТФ

18. Швидкість хімічних реакцій в організмі не залежить:

а) наявності ферментів

б) наявності N2 в атмосфері

в) температури

г) концентрації субстратів

19. Втрата білковою молекулою своєї природної структури — це:

а) денатурація

б) спіралізація

в) ренатурація

г) транскрипція

20. Укажіть резервний полісахарид організму людини:

а) хітин

б) крохмаль

в) целюлоза

г) глікоген

 

 • 1. Мицелий грибов состоит из:
  а) аскив
  б) гиф (правильный ответ)
  в) базидий
  г) конидий

  2. Укажите растение, в пестиках которго длиннее столбики:
  а)пион
  б) петушки
  в) виноград
  г) кукуруза

  3. Назовите растение, в видоизмененном побеге которого есть донышко:
  a) клен
  б) пырей
  в) ландыш

  г) лук (правильный ответ)

  4 . Физиологический процесс испарения воды растениями это — :
  а ) трансплантация
  б) транскрипция
  в ) трансляция
  г ) тарнспирация (правильный ответ)

  5 . Назовите растение, в процессе бесполого размножения образует сорусы :
  а ) папоротник мужской (правильный ответ)
  б) плаун
  в ) гинкго
  г ) кукушкин лен

  6 . Бактерии используются при изготовлении :
  а ) варенья
  б) растительного масла
  в ) пива
  г ) кефира (правильный ответ)

  7 . Функцией сократительной вакуоли в клетке простейших являются:
  а ) регуляция водно — солевого баланса в клетке (правильный ответ)
  б) пищеварения
  в ) размножение
  г) защита от врагов

  8 . Назовите место , где происходит половой процесс у малярийного плазмодия :
  а ) кишечник комара
  б) кровь комара
  в ) печень человека
  г ) кровь человека

  9 . Передвижение ланцетника происходит благодаря :
  а ) ресничкам
  б) щупальцам
  в ) рядам гребных пластинок
  г ) мускулатуре (правильный ответ)

  10 . Укажите, что у рыб выполняет функцию восприятия направления и силы давления воды:
  а ) кожа
  б) чешуя
  в ) боковая линия (правильный ответ)
  г ) грудные плавники

  11 . Назовите основную функцию белков актина и миозина в организме человека:
  а ) каталитическая
  б) сократительная
  в ) ферметативна
  г ) теплоизоляционная

  12 . Добавить группу крови , содержащей аглютиноген А и агглютинин ß :
  а ) и
  б ) II
  в ) III
  г ) ИV

  13. Какие клетки крови способны к фагоцитозу :
  а ) лимфоциты (правильный ответ)
  б) тромбоциты
  в ) эритроциты
  г ) моноциты

  14 . Нервная регуляция происходит за счет :
  а ) передачи нервного импульса (правильный ответ)
  б) движения крови
  в ) движения лимфы
  г ) действия гормонов

  15 . Выберите признак , характерный для желез внешней секреции :
  а ) производят гормоны
  б) имеют специальные проток
  в ) не имеют протоков
  г ) выделяют вещества непосредственно в кровь

  16 . Назовите вещества , которые синтезируются на рибосомах :
  а ) липиды
  б) углеводы
  в ) белки (правильный ответ)
  г ) витамины

  17. Укажите вещество , которое в организме человека подавляет активность вирусов :
  а ) гемоглобин
  б) интерферон (правильный ответ)
  в ) глюкоза
  г ) АТФ

  18. Скорость химических реакций в организме не зависит :
  а ) наличия ферментов
  б) наличия N2 в атмосфере (правильный ответ)
  в ) температуры
  г ) концентрации субстратов

  19. Потеря белковой молекулой своей природной структуры — это:
  а ) денатурация (правильный ответ)
  б) спирализация
  в ) ренатурация
  г ) транскрипция

  20 . Укажите резервный полисахарид организма человека:
  а ) хитин
  б) крахмал
  в ) целлюлоза
  г ) гликоген

Добавить комментарий